Mała Książ­ka — Wiel­ki Czło­wiek”- pod­su­mo­wa­nie akcji z 2018 r.

28 grud­nia 2018 koń­czy się pilo­ta­żo­wy pro­jekt dla trzy­lat­ków (dzie­ci z rocz­ni­ka 2015) reali­zo­wa­ny w ramach ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek”, któ­ry roz­po­czął się w poło­wie wrze­śnia 2018 roku. Akcja mia­ła zachę­cić rodzi­ców do odwie­dza­nia biblio­tek i codzien­ne­go czy­ta­nia z dziec­kiem. Każ­dy trzy­la­tek, któ­ry przy­szedł do biblio­te­ki, otrzy­mał w pre­zen­cie Wypraw­kę Czy­tel­ni­czą, a w niej: książ­kę Pierw­sze wier­sze dla…” oraz Kar­tę Małe­go Czy­tel­ni­ka. Za każ­dą wizy­tę w biblio­te­ce zakoń­czo­ną wypo­ży­cze­niem mini­mum jed­nej książ­ki z księ­go­zbio­ru dzie­cię­ce­go Mały Czy­tel­nik otrzy­mał naklej­kę, a po zebra­niu dzie­się­ciu zosta­nie uho­no­ro­wa­ny imien­nym dyplo­mem potwier­dza­ją­cym jego czy­tel­ni­cze zain­te­re­so­wa­nia. W Wypraw­ce znaj­du­je się rów­nież coś dla rodzi­ców. Książ­ką połą­cze­ni, czy­li o roli czy­ta­nia w życiu dziec­ka” to bro­szu­ra infor­ma­cyj­na, przy­po­mi­na­ją­ca o korzy­ściach wyni­ka­ją­cych z czy­ta­nia dzie­ciom oraz pod­po­wia­da­ją­ca, skąd czer­pać nowe inspi­ra­cje czy­tel­ni­cze. Dzię­ki akcji dziec­ko pozna­je waż­ne miej­sce na czy­tel­ni­czej mapie dzie­ciń­stwa (biblio­te­kę) i zosta­je peł­no­praw­nym uczest­ni­kiem życia kul­tu­ral­ne­go.

Do tar­no­wiec­kich biblio­tek zapi­sa­ło się w tym okre­sie dzie­wię­cio­ro dzie­ci uro­dzo­nych w roku 2015. Każ­de otrzy­ma­ło prze­zna­czo­ny dla nich upo­mi­nek. Dba­my o to, by dziec­ko samo wybie­ra­ło dla sie­bie książ­kę, któ­rą póź­niej rodzi­ce prze­czy­ta­ją w domu.

Jed­no dziec­ko otrzy­ma­ło już dyplom czy­tel­ni­ka.

Dla dzie­ci uro­dzo­nych w 2016 r. mamy miłą wia­do­mość. W przy­szłym roku i one będą mogły sko­rzy­stać z pro­jek­tu. Pro­si­my więc rodzi­ców o przy­pro­wa­dze­nie dzie­ci i zapi­sa­nie ich do gro­na czy­tel­ni­ków już w stycz­niu 2019 r.

Zale­ty pro­jek­tu:

- Dostęp­ność – udział w pro­jek­cie dostęp­ny jest dla wszyst­kich trzy­lat­ków (dzie­ci z rocz­ni­ka 2015), nie­za­leż­nie od sta­tu­su mate­rial­ne­go ich rodzi­ców.

- Udział jest bez­płat­ny dla wszyst­kich grup bene­fi­cjen­tów, w tym biblio­tek, rodzi­ców i dzie­ci.

- Korzy­sta­nie z biblio­tek tak­że jest bez­płat­ne.

- Bada­nia wyka­zu­ją, że dzie­ci, któ­re są wycho­wy­wa­ne w śro­do­wi­sku, gdzie książ­ka jest natu­ral­nym ele­men­tem jego oto­cze­nia, są bar­dziej pew­ne sie­bie, mają więk­szy niż ich rówie­śni­cy zasób słow­nic­twa, dobrze roz­wi­nię­tą wyobraź­nię, a w przy­szło­ści osią­ga­ją suk­ce­sy i zara­bia­ją wię­cej.

- Nie­od­łącz­nym ele­men­tem czy­ta­nia dzie­ciom w wie­ku przed­szkol­nym jest obec­ność rodzi­ca / opie­ku­na, któ­ry nie tyl­ko udzie­la gło­su posta­ciom, ale sta­je się prze­wod­ni­kiem w nowej przy­go­dzie prze­ży­wa­nej wspól­nie z dziec­kiem, budu­jąc tym samym rela­cje, któ­re z całą pew­no­ścią zaowo­cu­ją w przy­szło­ści.

Pro­jekt jest finan­so­wa­ny ze środ­ków Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

Orga­ni­za­tor: Insty­tut Książ­ki

Patro­nat Hono­ro­wy: Rzecz­nik Praw Dziec­ka Marek Micha­lak

Part­ne­rzy: Pol­ska Sek­cja IBBY, Fun­da­cja Metro­po­lia Dzie­ci

Patro­nat Medial­ny: Ryms, Czas​Dzie​ci​.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *