Z dziec­kiem do biblio­te­ki

Już we wrze­śniu star­tu­je­my z pro­jek­tem Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek” orga­ni­zo­wa­nym przez Insty­tut Książ­ki.

Są takie wyda­rze­nia i rytu­ały w życiu dziec­ka, któ­re nie tyl­ko pozo­sta­ją na dłu­go w pamię­ci, ale mają też istot­ny wpływ na jego doro­słe życie. Bada­nia wyka­zu­ją, że dzie­ci wycho­wy­wa­ne pośród ksią­żek są bar­dziej pew­ne sie­bie, mają więk­szy niż rówie­śni­cy zasób słow­nic­twa i dobrze roz­wi­nię­tą wyobraź­nię. Pożyt­ki z czy­ta­nia mają tak­że kon­kret­ny wymiar mate­rial­ny: czy­ta­ją­ce dzie­ci osią­ga­ją suk­ce­sy i zara­bia­ją wię­cej od tych, któ­re nie czy­ta­ją.

Waż­ną rolę w kształ­to­wa­niu Małe­go Czy­tel­ni­ka odgry­wa biblio­te­ka: uczy go samo­dziel­no­ści, podej­mo­wa­nia pierw­szych wła­snych wybo­rów, roz­wi­ja myśle­nie oraz nawyk czy­ta­nia i pogłę­bia­nia wie­dzy. Biblio­te­ka to miej­sce, gdzie rodzic wspól­nie z dziec­kiem może spę­dzić czas w spo­sób twór­czy oraz prze­żyć nową, fan­ta­stycz­ną przy­go­dę z wypo­ży­czo­ną książ­ką. A wszyst­ko to za dar­mo!

Chcie­li­by­śmy, aby jed­nym z tych waż­nych doświad­czeń w dzie­ciń­stwie były pierw­sze wizy­ty w biblio­te­ce, dla­te­go przy­go­to­wa­li­śmy praw­dzi­wą grat­kę dla naj­młod­szych miło­śni­ków ksią­żek i ich rodzi­ców w ramach ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek”. Od wrze­śnia 2019 r. w ponad 5200 biblio­te­kach w całej Pol­sce, tak­że w Biblio­te­ce w Tar­now­cu, Łub­nie Szla­chec­kim i Gli­ni­ku Pol­skim, będzie cze­kać na nich wyjąt­ko­wy pre­zent – Wypraw­ka Czy­tel­ni­cza na dobry czy­tel­ni­czy start.

W wypraw­ce dzie­ci znaj­dą książ­kę, dosto­so­wa­ną pod wzglę­dem for­my i tre­ści do potrzeb przed­szko­la­ka i speł­nia­ją­cą naj­wyż­sze stan­dar­dy w pro­jek­to­wa­niu pięk­nych i mądrych ksią­żek dla naj­młod­szych, a tak­że Kartę Małe­go Czy­tel­ni­ka. Za każ­dą wizy­tę w biblio­te­ce, zakoń­czo­ną wypo­ży­cze­niem mini­mum jed­nej książ­ki z księ­go­zbio­ru dzie­cię­ce­go, Mały Czy­tel­nik otrzy­ma naklej­kę, a po zebra­niu dzie­się­ciu zosta­nie uho­no­ro­wa­ny imien­nym dyplo­mem potwier­dza­ją­cym jego czy­tel­ni­cze zain­te­re­so­wa­nia.

W Wypraw­ce znaj­dą coś dla sie­bie tak­że rodzi­ce – przy­go­to­wa­na dla nich bro­szu­ra infor­ma­cyj­na przy­po­mni o nie­oce­nio­nej roli czy­ta­nia w roz­wo­ju ich dziec­ka oraz o roz­ma­itych korzy­ściach wyni­ka­ją­cych z czę­ste­go odwie­dza­nia biblio­te­ki.

Udział w pro­jek­cie jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ny.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: www​-wiel​ki​-czlo​wiek​.pl

#MałaK­siąż­ka­Wiel­ki­Czło­wiek #Insty­tutK­siąż­ki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *