We wto­rek czy­ta­my Dym” Marii Konop­nic­kiej

Pod­czas tego­rocz­nej odsło­ny akcji Naro­do­we Czy­ta­nie Para Pre­zy­denc­ka zapro­po­no­wa­ła do czy­ta­nia Nowe­le pol­skie.

  1. Dobra pani – Eli­za Orzesz­ko­wa;
  2. Dym – Maria Konop­nic­ka
  3. Kata­ryn­ka – Bole­sław Prus
  4. Mój ojciec wstę­pu­je do stra­ża­ków (ze zbio­ru: Sana­to­rium pod Klep­sy­drą) – Bru­no Schulz
  5. Orka – Wła­dy­sław Sta­ni­sław Rey­mont
  6. Roz­dzió­bią nas kru­ki, wro­ny… – Ste­fan Żerom­ski
  7. Sachem – Hen­ryk Sien­kie­wicz
  8. Sawa (z cyklu: Pamiąt­ki Sopli­cy) – Hen­ryk Rze­wu­ski

W Gmin­nej Biblio­te­ce w Tar­now­cu będzie­my czy­tać nowe­lę Dym” Marii Konop­nic­kiej. Zapra­sza­my do przyj­ścia do biblio­te­ki miesz­kań­ców Tar­now­ca. Liczy­my na dużą fre­kwen­cję. Ter­min 10 wrze­śnia 2019 r. Roz­po­czę­cie o godz. 10:00.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *