Dym dymo­wi nie­rów­ny

Do takich wnio­sków doszli­śmy pod­czas czy­ta­nia nowe­li Dym” Marii Konop­nic­kiej w sie­dzi­bie Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu.

W Czy­ta­niu Naro­do­wym nowel pol­skich pisa­rzy wzię­ła udział kla­sa 6A ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej z Tar­now­ca. Czy­ta­li ucznio­wie, czy­ta­li nauczy­cie­li i biblio­te­ka­rze. W trak­cie czy­ta­nia ana­li­zo­wa­li­śmy treść nowel­ki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *