Kata­log onli­ne już dzia­ła

Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z nowe­go kata­lo­gu onli­ne naszej biblio­te­ki. Wyszu­ki­wa­nie jest bar­dzo pro­ste. W Menu po pra­wej stro­nie znaj­du­je się przy­cisk Kata­log” lub w menu gór­nym KATA­LOG ONLI­NE. Po klik­nię­ciu poja­wi się stro­na star­to­wa z nowo­ścia­mi.

W celu wyszu­ka­nia auto­ra, tytu­łu książ­ki lub serii, nale­ży naci­snąć przy­cisk Szu­kaj” i wpi­sać odpo­wied­nie sło­wo. Poja­wią się pozy­cje książ­ko­we z żąda­ną fra­zą.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie w opi­sie w zakład­ce KATA­LOG ONLI­NE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *