21 kwiet­nia br. biblio­te­ka będzie nie­czyn­na z powo­du wyjaz­du pra­cow­ni­ków na waż­ne szko­le­nie do Woje­wódz­kiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Rze­szo­wie. Za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my. W celu odda­nia lub wypo­ży­cze­nia ksią­żek pro­si­my przyjść w innym ter­mi­nie.

2016-04-20

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *