PIERW­SZE CZY­TAN­KI DLAPRZED­SZKO­LA­KA

Jest to kolej­na odsło­na kam­pa­nii Mała książ­ka — wiel­ki czło­wiek, orga­ni­zo­wa­nej przez Insty­tut Książ­ki, w któ­rej bie­rze udział nasza biblio­te­ka w Tar­now­cu i jej filie w Gli­ni­ku Pol­skim i Łub­nie Szla­chec­kim

Każ­dy przed­szko­lak, któ­ry przyj­dzie z rodzi­cem do biblio­te­ki, otrzy­ma w pre­zen­cie nie­zwy­kłą książ­kę Pierw­sze czy­tan­ki dla…”, przy­go­to­wa­ną spe­cjal­nie przez Insty­tut Książ­ki. To kolej­ny etap wiel­kie­go pro­jek­tu book­star­to­we­go Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek”. Do tej pory książ­ki otrzy­my­wa­li mło­dzi rodzi­ce na szpi­tal­nych oddzia­łach położ­ni­czych oraz trzy­lat­ki, teraz wypraw­ki tra­fią tak­że do wszyst­kich dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym. Pro­gram jest finan­so­wa­ny ze środ­ków Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

Zapro­sze­nie przed­szko­la­ków do biblio­tek to roz­wi­nię­cie pro­gra­mu pro­wa­dzo­ne­go od 2017 roku. Teraz w biblio­te­kach, bio­rą­cych udział w pro­gra­mie, na mło­dych czy­tel­ni­ków cze­ka wyjąt­ko­wy pre­zent – książ­ka Pierw­sze czy­tan­ki dla…”, dosto­so­wa­na pod wzglę­dem for­my i tre­ści do potrzeb przed­szko­la­ka i speł­nia­ją­ca naj­wyż­sze stan­dar­dy w pro­jek­to­wa­niu pięk­nych i mądrych ksią­żek dla naj­młod­szych.

W sta­ran­nie dobra­nym zesta­wie utwo­rów wybit­nych pol­skich poetów i pisa­rzy dzie­cię­cych znaj­du­ją się zarów­no pozy­cje kla­sycz­ne, jak i współ­cze­sne. W gro­nie auto­rów znaj­dzie­my m.in. Joan­nę Papu­ziń­ską, Wan­dę Cho­tom­ską, Cze­sła­wa Jan­czar­skie­go czy Han­nę Janu­szew­ską. W publi­ka­cji obec­ni są rów­nież Lilia­na Bar­di­jew­ska, Zofia Sta­nec­ka, Anna Oni­chi­mow­ska, Mał­go­rza­ta Strzał­kow­ska, Adam Bah­daj, Michał Rusi­nek, Agniesz­ka Frą­czek, Joan­na Kul­mo­wa, Mar­cin Bryk­czyń­ski, Jan Twar­dow­ski i Grze­gorz Kas­dep­ke – twór­cy tak róż­ni, jak róż­ne są per­spek­ty­wy spo­glą­da­nia na świat – nie­ogar­nio­ny, a przy tym pocią­ga­ją­cy i pobu­dza­ją­cy dzie­cię­cą cie­ka­wość. Całość zosta­ła wzbo­ga­co­na zna­ko­mi­ty­mi ilu­stra­cja­mi arty­sty Józe­fa Wil­ko­nia.

W wypraw­ce dzie­ci otrzy­ma­ją tak­że Kar­tę Małe­go Czy­tel­ni­ka. Za każ­dą wizy­tę w biblio­te­ce Mały Czy­tel­nik dosta­nie naklej­kę, a po zebra­niu dzie­się­ciu zosta­nie uho­no­ro­wa­ny imien­nym dyplo­mem, potwier­dza­ją­cym jego czy­tel­ni­cze zain­te­re­so­wa­nia. W wypraw­ce znaj­dą coś dla sie­bie tak­że rodzi­ce i opie­ku­no­wie – przy­go­to­wa­na dla nich bro­szu­ra infor­ma­cyj­na Książ­ką połą­cze­ni, czy­li przed­szko­lak idzie do biblio­te­ki” przy­po­mni o nie­oce­nio­nej roli czy­ta­nia w roz­wo­ju ich dziec­ka oraz o korzy­ściach wyni­ka­ją­cych z czę­ste­go odwie­dza­nia biblio­te­ki.

Celem pro­jek­tu Mała książ­ka ‑wiel­ki czło­wiek” jest sys­te­mo­wa popra­wa sta­nu czy­tel­nic­twa w Pol­sce poprzez sko­or­dy­no­wa­ne, wie­lo­let­nie dzia­ła­nia na rzecz pro­mo­cji, edu­ka­cji czy­tel­ni­czej oraz kształ­to­wa­nia nawy­ku obco­wa­nia z książ­ką od naj­młod­szych lat. Pro­jekt ma zachę­cić rodzi­ców do odwie­dza­nia biblio­tek, któ­re dzi­siaj, poza udo­stęp­nia­niem księ­go­zbio­rów, peł­nią rów­nież funk­cję nowo­cze­snych cen­trów kul­tu­ry. Dzie­ci nato­miast, wyra­bia­jąc nawyk czy­ta­nia, pozna­ją biblio­te­kę jako miej­sce będą­ce cie­ka­wą alter­na­ty­wą dla tele­wi­zji i kom­pu­te­ra.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *