Już roz­da­je­my książ­ki przed­szko­la­kom

Przy­po­mi­na­my, że każ­dy przed­szko­lak, któ­ry przyj­dzie z rodzi­cem do biblio­te­ki, otrzy­ma w pre­zen­cie nie­zwy­kłą książ­kę Pierw­sze czy­tan­ki dla…”, przy­go­to­wa­ną spe­cjal­nie przez Insty­tut Książ­ki. To kolej­ny etap wiel­kie­go pro­jek­tu book­star­to­we­go Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek”.

Zestaw opo­wia­dań został sta­ran­nie dobra­ny, a ilu­stra­cje do książ­ki wyko­nał zna­ko­mi­ty arty­sta. War­to więc przyjść z dziec­kiem do biblio­te­ki, zapi­sać swo­ją pocie­chę i regu­lar­nie poży­czać książ­ki. W wypraw­ce dzie­ci otrzy­ma­ją tak­że Kar­tę Małe­go Czy­tel­ni­ka. Za każ­dą wizy­tę w biblio­te­ce Mały Czy­tel­nik dosta­nie naklej­kę, a po zebra­niu dzie­się­ciu zosta­nie uho­no­ro­wa­ny imien­nym dyplo­mem, potwier­dza­ją­cym jego czy­tel­ni­cze zain­te­re­so­wa­nia.

W wypraw­ce znaj­dą coś dla sie­bie tak­że rodzi­ce i opie­ku­no­wie. Przy­go­to­wa­na dla nich bro­szu­ra infor­ma­cyj­na Książ­ką połą­cze­ni, czy­li przed­szko­lak idzie do biblio­te­ki” przy­po­mni o nie­oce­nio­nej roli czy­ta­nia w roz­wo­ju ich dziec­ka oraz o korzy­ściach wyni­ka­ją­cych z czę­ste­go odwie­dza­nia biblio­te­ki.

Pierw­si mali czy­tel­ni­cy otrzy­ma­li już swo­je ksią­żecz­ki. Zapra­sza­my kolej­nych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *