Łub­no Szla­chec­kie. Czy­ta­nie na dru­gie śnia­da­nie ruszy­ło.

Dla­cze­go war­to czy­tać dziec­ku?

Czy­ta­nie budu­je więź mię­dzy dziec­kiem a czy­ta­ją­cym. Naj­czę­ściej są to rodzi­ce, dziad­ko­wie lub star­sze rodzeń­stwo. Cza­sa­mi jest to biblio­te­karz lub nauczy­ciel. W domu czy­ta­jąc dziec­ku, przy­tu­la­my go, jeste­śmy z min bar­dzo bli­sko, patrzy­my na jego reak­cje zwią­za­ne z tek­stem. Poświę­ca­my czas dla dziec­ka.

W naszej biblio­te­ce pro­wa­dzi­my akcję dla dzie­ci z naj­bliż­sze­go przed­szko­la: Czy­ta­nie na dru­gie śnia­da­nie”. Celem naszej akcji jest zapew­nie­nie dziec­ku cho­ciaż raz w tygo­dniu por­cji obco­wa­nia z książ­ką i lite­ra­tu­rą dzie­cię­cą. Czy­ta­nie zaspo­ka­ja potrze­by emo­cjo­nal­ne dziec­ka i wspie­ra jego roz­wój psy­chicz­ny oraz wzmac­nia jego poczu­cie wła­snej war­to­ści. Dodać rów­nież trze­ba, że czy­ta­nie, nawet takie bier­ne, uczy języ­ka, roz­wi­ja słow­nic­two i daje swo­bo­dę mówie­nia.

Czytanie na drugie śniadanie. 11-09-2019 r.
11 wrze­śnia 2019 r.
19 wrze­śnia 2019 r.

Filia w Łub­nie Szla­chec­kim od począt­ku wrze­śnia aktyw­nie roz­po­czę­ła czy­ta­nie przed­szko­la­kom. Pani biblio­te­kar­ka Agat­ka przy­go­to­wu­je co tydzień inny temat spo­tka­nia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *