Łub­no Szla­chec­kie. Czy­ta­nie dzie­ciom.

Czy­ta­nie dzie­ciom bajek ma nie­zmier­nie istot­ny wpływ na roz­wój umy­słu i oso­bo­wo­ści dziec­ka. Uczy myśle­nia, roz­wi­ja kon­cen­tra­cję i ćwi­czy pamięć. Bada­nia nauko­we potwier­dza­ją jed­nak, że czy­ta­nie dzie­ciom bajek ma zba­wien­ny wpływ na psy­chi­kę malu­cha i sty­mu­lu­je roz­wój poznaw­czy szkra­ba, bo przy­no­szą wie­dzę ogól­ną i uła­twia­ją naukę.

W Łubie Szla­chec­kim pani Agat­ka co śro­dę czy­ta dzie­ciom baj­ki, orga­ni­zu­je zaba­wy z książ­ka­mi.

25 wrze­śnia 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *