Każ­dy przed­szko­lak z gmi­ny Tar­no­wiec, któ­ry przyj­dzie z rodzi­cem do biblio­te­ki w Tar­now­cu lub jej filii w Gli­ni­ku Pol­skim, lub Łub­nie Szla­chec­kim, otrzy­ma w pre­zen­cie nie­zwy­kłą książ­kę Pierw­sze czy­tan­ki dla…”, przy­go­to­wa­ną spe­cjal­nie przez Insty­tut Książ­ki. Nasza biblio­te­ka bie­rze udział w akcji Mała książ­ka wiel­ki czło­wiek” już po raz dru­gi. W ubie­głym roku książ­ki od nas otrzy­my­wa­ły dzie­ci w wie­ku 3 lat.

To kolej­ny etap wiel­kie­go pro­gra­mu Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek”. Książ­ki będą otrzy­my­wać dzie­ci w wie­ku od 3 do 6 lat.

Kolej­ne dzie­ci otrzy­ma­ły nasze podarunki.

Ala­nek
Emil­ka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *