Docze­ka­li­śmy się miłe­go jubi­le­uszu naj­star­szej pla­ców­ki kul­tu­ry w Gmi­nie Tar­no­wiec. Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu liczy już sobie 70 lat. Wpraw­dzie od 1981 r. ist­nia­ła czy­tel­nia ludo­wa, któ­ra dys­po­no­wa­ła kil­ku­na­sto­ma pozy­cja­mi książ­ko­wy­mi i mogli z niej korzy­stać miesz­kań­cy Tar­now­ca, ale była ona tyl­ko dla wybra­nych, tj., dla umie­ją­cych czytać.

Od koń­ca 1949 r. dostęp­na już była biblio­te­ka, któ­ra posia­da­ła 500 książek.

29 listo­pa­da 2019 r. w biblio­te­ce orga­ni­zu­je­my spo­tka­nie czy­tel­ni­ków i przy­ja­ciół biblio­te­ki. Pra­gnie­my wspo­mi­nać dzia­łal­ność pla­ców­ki. Dla­te­go zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych do przyj­ścia w tym dniu do biblio­te­ki i podzie­le­nia się swo­imi wspo­mnie­nia­mi. Zapew­nia­my kawę, her­ba­tę i pysz­ne cia­sto. W czę­ści arty­stycz­nej wystą­pią ucznio­wie szkół muzycz­nych i zapre­zen­tu­ją Pie­śni domo­we” Sta­ni­sła­wa Moniuszki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *