TOMIK WIER­SZY ŚLA­DY KRO­KÓW MOICH” M. TOMA­SIKWYDA­NY

Swoj­skie tema­ty, sami swoi. Następ­ny tomik wier­szy pt. Kocham Cię zie­mio, po któ­rej cho­dzę uka­zał się w listo­pa­dzie 2008 r., a w maju 2009 r. wyda­ła po raz pierw­szy baj­kę dla dzie­ci pt. Nie­zwy­kłe przy­go­dy wiej­skie­go Koła­cza. W 2012 r. uka­zał się kolej­ny tomik Marii Toma­sik pt. Ogród wspo­mnień. W 2012 roku zno­wu stwo­rzy­ła baj­kę dla naj­młod­szych pt. W gospo­dar­stwie u Kac­per­kaPrzy­ja­cie­le Kac­per­ka oraz tomik poezji Na karu­ze­li życia.2015 r. uka­zał się tomik poecji dla dzie­ci pt. Bab­cia Mary­sia dzie­ciom opo­wia­da.

Jej dzia­łal­ność zosta­ła wie­lo­krot­nie wyróż­nio­na, mię­dzy inny­mi w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Poetyc­kim Wrze­cio­no” w Nowej Sza­rzy­nie, w Ludź­mie­rzu, Lubli­nie oraz Prze­my­ślu.

Maria Toma­sik jest człon­kiem Sto­wa­rzy­sze­nia Twór­ców Ludo­wych w Lubli­nie, Klu­bu Poetów i Twór­ców Ludo­wych Zie­mi Jasiel­skiej Micha­li­na. Poezja autor­ki zosta­ła wpi­sa­na na listę Jasiel­skich Pro­duk­tów Lokal­nych 2013Zasłu­żo­na dla Kul­tu­ry Pol­skiej. Jej poezja zawie­ra w sobie miłość do Boga, Mat­ki Bożej, Ojczy­zny, rodzi­ny, przy­ro­dy. Pisze rów­nież róż­ne­go rodza­ju insce­ni­za­cje – wyko­rzy­sty­wa­ne przez ama­to­rów.

image description

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *