W trak­cie trwa­nia ferii zimo­wych zapro­si­li­śmy dzie­ci z Gli­ni­ka Pol­skie­go na zaję­cia pro­jek­to­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia robo­tów. Zaję­cia odby­ły się w pią­tek, 17 stycz­nia 2020 r. i pro­wa­dzo­ne były przez dyrek­to­ra biblioteki.

Dzie­ci mia­ły za zada­nie zbu­do­wać z kloc­ków robo­ty, zapro­gra­mo­wać je, a następ­nie uru­cho­mić. Wszyst­kie zada­nia zosta­ły pomyśl­nie zakoń­czo­ne. Robo­ty jeź­dzi­ły po pod­ło­dze biblio­te­ki, a co naj­waż­niej­sze, dzie­ci były zado­wo­lo­ne i nauczy­ły się pra­cy zespołowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *