W ramach naszej akcji Czy­ta­nie na dru­gie śnia­da­nie” odwie­dzi­ły biblio­te­kę w Tar­now­cu dzie­ci z przed­szko­la samo­rzą­do­we­go. Od razu zain­te­re­so­wa­ły się smo­kiem Gusta­wem sie­dzą­cym na sto­li­ku. Ten sym­pa­tycz­ny, zie­lo­ny plu­szak jest boha­te­rem baj­ki, napi­sa­nej przez Wacła­wa Koz­dró­ja, a zaty­tu­ło­wa­nej War­ca­bo­wy smok”. Opo­wia­da­nie jest czę­ścią cyklu Kasz­te­lan­ka Cudka”.

Malu­chy wysłu­cha­ły histo­rii o smo­ku, a następ­nie zada­wa­ły skom­pli­ko­wa­ne pytania.

Dzie­ci, któ­re odwie­dzi­ły biblio­te­kę, posta­no­wi­ły zwie­dzić prze­strzeń mię­dzy rega­ła­mi i dowie­dzia­ły się, gdzie w znaj­du­ję się książ­ki prze­zna­czo­ne wyłącz­nie dla nich. Następ­nie każ­dy przed­szko­lak wybrał sobie z pół­ki książ­kę. Kie­dy malu­chy zaczę­ły czy­tać i prze­glą­dać swo­je baj­ki nasta­ła w biblio­te­ce cisza. Poże­gna­niom nie było koń­ca. Dzie­ci obie­ca­ły, że czę­ściej będą przy­cho­dzi­ły do biblioteki.

Była to rów­nież oka­zja do pro­mo­wa­nia akcji Mała książ­ka wiel­ki czło­wiek”. Dzie­ci otrzy­ma­ły od biblio­te­ka­rzy ulot­kę pro­mu­ją­cą akcję i zapro­sze­nie dla rodzi­ców do przyj­ścia do biblio­te­ki z dzieckiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *