Oto kolej­ni mali czy­tel­ni­cy, któ­rzy zapi­sa­li się do naszej biblio­te­ki. Cie­szy nas fakt, że rodzi­ce przy­pro­wa­dza­ją swo­je dzie­ci, poka­zu­ją im, gdzie mie­ści się tar­no­wiec­ka książ­ni­ca, zachę­ca­ją do czytania.

Przy­po­mi­na­my, że każ­de dziec­ko w wie­ku 36 lat może zostać zapi­sa­ne do biblio­te­ki. Otrzy­ma w pre­zen­cie książ­kę, pla­kiet­kę, kar­tę czy­tel­ni­ka do zbie­ra­nia nakle­jek z del­fi­nem. Na zakoń­cze­nie akcji, po zebra­niu 10 nakle­jek, otrzy­ma­ją dyplom i pre­zent od biblioteki.

Wię­cej o akcji moż­na prze­czy­tać na stro­nie TUTAJ

A oto nasi nowi czy­tel­ni­cy z ostat­nie­go okresu:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *