29 listo­pa­da 2019 r. obcho­dzi­li­śmy 70. uro­dzi­ny biblio­te­ki w Tar­now­cu. W tej uro­czy­sto­ści wzię­li udział pra­cow­ni­cy, czy­tel­ni­cy i przy­ja­cie­le jubi­lat­ki. Uro­czy­stość odby­ła się w sali GOK.

Tak napraw­dę czy­tel­nic­two ksią­żek i histo­ria czy­tel­ni ludo­wych w Tar­now­cu zaczę­ła się już w 1890 r. Dzię­ki sta­ra­niom ówcze­sne­go naczel­ni­ka gmi­ny Jana Jasiń­skie­go otwar­to w wio­sce czy­tel­nię pod patro­na­tem Kra­kow­skie­go Towa­rzy­stwa Oświa­ty Ludo­wej, któ­re co roku sta­ra­ło się uzu­peł­niać zbio­ry o nowe pozy­cje książkowe.

Już we wrze­śniu 1948 r. powsta­ła idea powo­ła­nia Gmin­nej Biblio­te­ki. Człon­ko­wie Gmin­nej Rady Naro­do­wej jed­no­gło­śnie posta­no­wi­li zre­ali­zo­wać postu­la­ty Dekre­tu o biblio­te­kach z kwiet­nia 1946 r. i powo­łać do życia biblio­te­kę wraz z czy­tel­nią. Wpraw­dzie tu i ówdzie poja­wia­ły się już punk­ty biblio­tecz­ne, jako pla­ców­ki Powia­to­wej Biblio­te­ki Publicz­nej w Jaśle, ale to nie wystar­cza­ło miesz­kań­com. Powo­ła­ny został komi­tet biblio­tecz­ny ze Sta­ni­sła­wem San­ce­wi­czem na cze­le, któ­re­go zada­niem było zna­le­zie­nie biblio­te­ka­rza i koor­dy­na­cja prac przy urzą­dza­niu loka­lu biblio­te­ki. Pierw­szą biblio­te­kar­ką zosta­ła pani Józe­fa Śmie­ta­na — nauczy­ciel­ka, pro­wa­dzą­ca Punkt biblio­tecz­ny w Tar­now­cu. We wrze­śniu 1948 r. wyło­nio­no nową biblio­te­kar­kę, któ­rą zosta­ła pani Zofia Wój­cik. To ona dopro­wa­dzi­ła do otwar­cia pla­ców­ki bibliotecznej.

16 listo­pa­da 1949 r. wypo­ży­czo­no pierw­sze książ­ki. Biblio­te­ka mie­ści­ła się w budyn­ku ówcze­sne­go Urzę­du Gmi­ny (obec­nie sklep Zie­lo­ny Koszyk). Skła­da­ła się z dwóch pomiesz­czeń, tj. maga­zy­nu z książ­ka­mi i czy­tel­ni. Pierw­sze książ­ki otrzy­ma­ne z Mini­ster­stwa Kul­tu­ry mie­ści­ły się na dwóch rega­łach. Z cza­sem ksią­żek przy­by­wa­ło, a w latach sześć­dzie­sią­tych w czy­tel­ni zain­sta­lo­wa­no tele­wi­zor, przy któ­rym co wie­czór zbie­ra­li się miesz­kań­cy, aby ogląd­nąć dzien­nik lub film. Od 1959 r. pla­ców­kę prze­mia­no­wa­no na Gro­madz­ką biblio­te­kę Publicz­ną. Rota­cja pra­cow­ni­ków w biblio­te­ce była duża. Byli to prze­waż­nie nauczy­cie­le lub pra­cow­ni­cy Gro­madz­kiej Rady Naro­do­wej. Biblio­te­ka posia­da­ła rów­nież 10 punk­tów bibliotecznych.

W 1961 r. utwo­rzo­no biblio­te­kę w Łub­nie Szla­chec­kim z sie­dzi­bą w daw­nym dworze.

W 1973 r. kie­row­ni­kiem biblio­te­ki zosta­ła pani Kry­sty­na Żygło­wicz. W tym cza­sie tj. w 1975 r. biblio­te­ka prze­nio­sła się do loka­lu zastęp­cze­go w Remi­zie Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej. Po zmia­nach admi­ni­stra­cyj­nych wró­co­no do nazwy Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na. Po trzech latach prze­nie­sio­no pla­ców­kę do pomiesz­czeń w dwo­rze w Tar­now­cu. Pomi­mo cięż­kich warun­ków loka­lo­wych rosło czy­tel­nic­two ksią­żek i cza­so­pism. Odby­wa­ły się tam spo­tka­nia, pre­lek­cje i zaję­cia z dziećmi.

Ok. 2000 r. ukoń­czo­no budo­wę nowej czę­ści Domu Ludo­we­go w Tar­now­cu (obec­nie sie­dzi­by GOK), do któ­re­go prze­nie­sio­no zbio­ry Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu. Lokal, nie­ste­ty, był tro­chę mniej­szy, ale za to jaśniej­szy, cie­plej­szy i mają­cy wszel­kie udo­god­nie­nia sani­tar­ne. Zaczę­ła się auto­ma­ty­za­cja biblio­te­ki. Zaku­pio­no pierw­sze kom­pu­te­ry dla czy­tel­ni­ków. Usta­wia­ły się kolej­ki chęt­nych do gra­nia w gier kom­pu­te­ro­we i osób chcą­cych sko­rzy­stać z inter­ne­tu. Zaczę­to two­rzyć kata­log biblio­te­ki w Sys­te­mie Biblio­tecz­nym SOWA.

W 2009 r. dyrek­to­rem biblio­te­ki został Wacław Koz­drój. Dzię­ki jego sta­ra­niom został zaku­pio­ny Sys­tem Biblio­tecz­ny MATE­USZ i już począt­kiem 2010 r. zre­zy­gno­wa­li­śmy z korzy­sta­nia sys­te­mu kart­ko­we­go przy wypo­ży­cza­niu zbiorów.

Biblio­te­ka zaczę­ła brać udział w wie­lu pro­jek­tach dota­cyj­nych, dzię­ki cze­mu wzbo­ga­ci­ła się o nowy sprzęt, opro­gra­mo­wa­nie i książ­ki, mogła rów­nież sama wyda­wać książ­ki napi­sa­ne przez lokal­nych twórców.

W trak­cie uro­czy­sto­ści 70. uro­dzin Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu zgro­ma­dze­ni goście wspo­mi­na­li swo­je prze­ży­cia zwią­za­ne z korzy­sta­nia z biblio­te­ki, czy­ta­nia ulu­bio­nych ksią­żek. Daw­ni pra­cow­ni­cy opo­wia­da­li o swo­ich przy­go­dach, któ­re prze­ży­li, pra­cu­jąc w biblio­te­ce. Dyrek­tor podzię­ko­wał im za two­rze­nie histo­rii pla­ców­ki, wrę­cza­jąc sym­bo­licz­ną różę. Na jego ręce zło­żo­ne zosta­ły gra­tu­la­cje od dyrek­cji Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Jaśle oraz od dyrek­to­rów biblio­te­ki w Nowym Żmi­gro­dzie i Krempnej.

Na zakoń­cze­nie pie­śni ze Śpiew­ni­ka Domo­we­go Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki zapre­zen­to­wa­li Woj­ciech Koz­drój (bary­ton) oraz Kata­rzy­na Ślu­sar­czyk (sopran).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *