Począt­kiem wrze­śnia biblio­te­ka w Tar­now­cu uczest­ni­czy­ła w Naro­do­wym Czy­ta­niu. Czy­ta­li­śmy wów­czas Dym” Marii Konop­nic­kiej. Dzię­ki nasze­mu uczest­nic­twu w akcji otrzy­ma­li­śmy od Pre­zy­den­ta Dudu książ­kę zawie­ra­ją­cą wybra­ne w tym roku nowe­le, oraz oko­licz­no­ścio­wą tor­bę. Dziękujemy.

Książ­ka będzie słu­ży­ła czytelnikom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *