W ostat­nim dniu ferii, do biblio­te­ki zawi­ta­ły nowe robo­ty. Gru­pa zapa­leń­ców, pod kie­row­nic­twem i nad­zo­rem dyrek­to­ra biblio­te­ki, posta­wi­ła sobie zada­nie zbu­do­wa­nia robo­ta pod­no­szą­ce­go cię­ża­ry. Pra­ce nad jego skła­da­niem trwa­ły kil­ka godzin. Rezul­ta­tem był samo­jezd­ny robot, ste­ro­wa­ny padem. Po zain­sta­lo­wa­niu odpo­wied­nie­go opro­gra­mo­wa­nia dzie­ci mogły ste­ro­wać nim dro­gą radio­wą. Oto rela­cja z budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *