28 kwiet­nia 2016 r. Wacław Koz­drój prze­pro­wa­dził w szko­le w Roz­to­kach lek­cję biblio­tecz­ną opar­tą na książ­ce Artu­ra Janic­kie­go pt. Skąd się wzię­ły mał­py w Inter­ne­cie?” . W trak­cie zajęć ucznio­wie pozna­li wie­le pojęć zwią­za­nych z Inter­ne­tem, np.: czym jest Inter­net, jak zbu­do­wa­na jest sieć kom­pu­te­ro­wa, czym jest adres stro­ny inter­ne­to­wej i adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej, rozu­mie­ją zasa­dę dzia­ła­nia rute­rów, potra­fią kodo­wać i odko­do­wać infor­ma­cje zapi­sa­ne kodem ASCII i wie­le innych rze­czy.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *