Stycz­nio­we nowo­ści w biblio­te­ce

Pierw­sze zaku­py za nami. Moż­na już poży­czać naj­śwież­sze nowo­ści książ­ko­we.

Jak zauwa­ży­li­ście, powo­li wpro­wa­dza­my nowy sys­tem ozna­ko­wa­nia ksią­żek lite­ra­tu­ry dla doro­słych.

Nowo­ści w Gli­ni­ku Pol­skim
Nowo­ści w Łub­nie Szla­chec­kim
Lite­ra­tu­ra sen­sa­cyj­na w Tar­now­cu
Nowo­ści w Tar­now­cu

Sza­ry pasek — kry­mi­nał, sen­sa­cja, thril­ler

Czer­wo­ny pasek — powie­ści oby­cza­jo­we

Różo­wy pasek — romans

Brą­zo­wy pasek — powie­ści histo­rycz­ne

Bia­ły pasek — powie­ści bio­gra­ficz­ne

Ciem­no­żół­ty pasek — powie­ści reli­gij­ne

Zapra­sza­my na stro­nę nasze­go kata­lo­gu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *