Otwie­ra­my Biblio­te­kę dla czy­tel­ni­ków

5 maja 2020 r. otwie­ra­my Biblio­te­kę głów­ną w Tar­now­cu dla czy­tel­ni­ków chcą­cych oddać i wypo­ży­czyć książ­ki.

Wpro­wa­dza­my nowe godzi­ny otwar­cia

10:3012:30 oraz 13:0015:00

Do odwo­ła­nia pozo­sta­ją zamknię­te file w Łub­nie Szla­chec­kim i Gli­ni­ku Pol­skim.

Przed przyj­ściem do biblio­te­ki nale­ży prze­czy­tać i sto­so­wać zasa­dy obo­wią­zu­ją­ce użyt­kow­ni­ków Biblio­te­ki w Tar­now­cu w trak­cie epi­de­mii COVID-19: ZASA­DYOKRE­SIE EPI­DE­MII

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *