Usłu­ga ofe­ro­wa­na przez Biblio­te­kę w Tar­now­cu prze­zna­czo­na jest dla Senio­rów 60+ miesz­ka­ją­cych na tere­nie Gmi­ny Tar­no­wiec, któ­rzy z racji sta­nu zdro­wia oraz sytu­acji zwią­za­nej z nowy­mi zasa­da­mi bez­pie­czeń­stwa wpro­wa­dzo­ny­mi przez KPRM nie mogą sami dotrzeć do biblioteki.

Dzię­ki temu pilo­ta­żo­we­mu pro­jek­to­wi obję­ci pro­gra­mem czy­tel­ni­cy i miesz­kań­cy Gmi­ny Tar­no­wiec, któ­rzy do tej pory pozba­wie­ni byli dostę­pu do zbio­rów biblio­tecz­nych, będą mogli wypo­ży­czać książ­ki (wg Regu­la­mi­nu korzy­sta­nia ze zbio­rów i usług – jed­no­ra­zo­wo każ­dy czy­tel­nik może wypo­ży­czyć mak­sy­mal­nie 10 ksią­żek na 30 dni. Do zapi­su nie­zbęd­ny jest doku­ment tożsamości).

Senio­rzy chcą­cy sko­rzy­stać z usłu­gi, mogą skła­dać zamó­wie­nia tele­fo­nicz­nie, dzwo­niąc do Biblio­te­ki na nr. tel. 1342-55005 (Tar­no­wiec), od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 9:0014:00. Pra­cow­ni­cy Biblio­te­ki przyj­mu­jąc zgło­sze­nie zapi­szą je w odpo­wied­nim for­mu­la­rzu, zawie­ra­ją­cym dane nie­zbęd­ne do iden­ty­fi­ka­cji czy­tel­ni­ka wraz z infor­ma­cją o pre­fe­ren­cjach czy­tel­ni­czych lub kon­kret­nych zmó­wio­nych tytułach.

Na stro­nie Biblio­te­ki: biblio​te​ka​tar​no​wiec​.pl dzia­ła KATA­LOG ONLI­NE. Moż­na w nim wyszu­kać inte­re­su­ją­cej Was książ­ki. Popro­ście swo­je dzie­ci lub wnu­ki o pomoc w poru­sza­niu się po stro­nie inter­ne­to­wej biblioteki.

Pra­cow­nik biblio­te­ki odpo­wie­dzial­ny za reali­za­cję usłu­gi, przy­go­tu­je zbio­ry kie­ru­jąc się wytycz­ny­mi zawar­ty­mi w zgłoszeniach.

Biblio­te­karz, wypo­sa­żo­ny w iden­ty­fi­ka­tor, będzie odwie­dzał czy­tel­ni­ków raz w tygo­dniu – w ponie­dział­ki, w godzi­nach od 11.30 do 14.30

Chęć zwro­tu ksią­żek, czy­tel­ni­cy będą zgła­szać w ten sam sposób.