Odpo­wie­dzi na pyta­nie jak uwol­nić poten­cjał aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej miesz­kań­ców pol­ski lokal­nej szu­ka­li uczest­ni­cy deba­ty oby­wa­tel­skiej, któ­ra 19 maja br. odby­ła się w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. W deba­cie wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le samo­rzą­du gmin­ne­go, soł­ty­si, przed­się­bior­cy, nauczy­cie­le, dyrek­to­rzy szkół człon­ko­wie sto­wa­rzy­szeń lokal­nych oraz czy­tel­ni­cy. Podob­ne deba­ty odby­wa­ją się rów­nież w 49 innych biblio­te­kach w całej Pol­sce.
Deba­ty lokal­ne orga­ni­zo­wa­ne są w ramach pro­jek­tu Roz­wi­ja­my skrzy­dła Pol­ski lokal­nej” reali­zo­wa­ne­go przez Insty­tut Badań nad Gospo­dar­ką Ryn­ko­wą wspól­nie z Fun­da­cją Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Infor­ma­cyj­ne­go. Part­ne­rem Stra­te­gicz­nym pro­jek­tu jest PKO Bank Pol­ski. Pro­jekt obję­ty jest Hono­ro­wym Patro­na­tem Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy.
Celem przed­się­wzię­cia jest wspól­na reflek­sja nad tym, w jaki spo­sób uwol­nić poten­cjał lokal­nych spo­łecz­no­ści – co sta­no­wi ich sil­ne, a co sła­be stro­ny i co poma­ga gene­ro­wać roz­wój lokal­ny. W trak­cie deba­ty uczest­ni­kom zada­no dwa pyta­nia:
1. Co moty­wu­je do anga­żo­wa­nia się w spra­wy spo­łecz­no­ści lokal­nej?
2. Jak moż­na uła­twić miesz­kań­com zaan­ga­żo­wa­nie w spra­wy spo­łecz­no­ści lokal­nej?
We wczo­raj­szej deba­cie oby­wa­tel­skiej
Uczest­ni­cy deba­ty w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu uzna­li, że naj­waż­niej­szy­mi moty­wa­to­ra­mi, któ­re spra­wia­ją, że my sami lub inni miesz­kań­cy anga­żu­ją się w spra­wy spo­łecz­no­ści lokal­nych to
1. Inte­gra­cja miesz­kań­ców, by czu­li się wspól­no­tą
2. Popra­wa warun­ków życia spo­łecz­no­ści naszej, a co za tym idzie całe­go regio­nu
3. Chęć poczu­cia wpły­wu na lokal­ną rze­czy­wi­stość, zarów­no teraz jak i w przy­szło­ści,
Szu­ka­jąc odpo­wie­dzi na pyta­nie jak moż­na uła­twić ludziom anga­żo­wa­li się w spra­wy lokal­nej spo­łecz­no­ści, jak spra­wić, żeby się chęt­niej anga­żo­wa­li, padły nastę­pu­ją­ce suge­stie.
1. Umie­jęt­ność słu­cha­nia pomy­słów ludzi, wsłu­chi­wa­nia się w to co ta spo­łecz­ność mówi i reago­wa­nia na to, co się dzie­je, jakie są jej potrze­by,
2. Wspie­ra­nie, poma­ga­nie i inspi­ro­wa­nie róż­nych ini­cja­tyw lokal­nych przez bar­dzo róż­ne narzę­dzia: dota­cje, part­ner­stwo, pomoc praw­ną. Wspie­ra­nie róż­ny­mi meto­da­mi lokal­nych dzia­ła­czy, żeby nie czy­li się osa­mot­nie­ni i się nie wypa­la­li w tej swo­jej samot­no­ści.
3. Stwo­rze­nie miej­sca spo­tkań, w któ­rym moż­na się wymie­nić infor­ma­cja­mi, zachę­cić się razem do dzia­ła­nia i zmo­ty­wo­wać.
Efek­ty dzi­siej­szej deba­ty w naszej biblio­te­ce i debat orga­ni­zo­wa­nych w tym tygo­dniu w 49 innych biblio­te­kach w Pol­sce, zosta­ną wyko­rzy­sta­ne w trak­cie XI Kon­gre­su Oby­wa­tel­skie­go, któ­ry odbę­dzie się w listo­pa­dzie 2016 r. Będą też prze­ka­za­ne kra­jo­wym part­ne­rom (mini­ster­stwom, szko­łom wyż­szym, orga­ni­za­cjom pra­co­daw­ców itp.) odpo­wie­dzial­nym i anga­żu­ją­cym się we wspie­ra­nie aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej Pola­ków i budo­wę kapi­ta­łu spo­łecz­ne­go.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *