DEBA­TA OBY­WA­TEL­SKABIBLIO­TE­CECelem przed­się­wzię­cia jest wspól­na reflek­sja nad tym, w jaki spo­sób uwol­nić poten­cjał lokal­nych spo­łecz­no­ści – co sta­no­wi ich sil­ne, a co sła­be stro­ny i co poma­ga gene­ro­wać roz­wój lokal­ny. W trak­cie deba­ty uczest­ni­kom zada­no dwa pyta­nia:
1. Co moty­wu­je do anga­żo­wa­nia się w spra­wy spo­łecz­no­ści lokal­nej?
2. Jak moż­na uła­twić miesz­kań­com zaan­ga­żo­wa­nie w spra­wy spo­łecz­no­ści lokal­nej?
We wczo­raj­szej deba­cie oby­wa­tel­skiej


2. Popra­wa warun­ków życia spo­łecz­no­ści naszej, a co za tym idzie całe­go regio­nu
3. Stwo­rze­nie miej­sca spo­tkań, w któ­rym moż­na się wymie­nić infor­ma­cja­mi, zachę­cić się razem do dzia­ła­nia i zmo­ty­wo­wać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *