Już za tydzień w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu odbę­dzie się Deba­ta Oby­wa­tel­ska. Uczest­ni­cy deba­ty będą zasta­na­wiać się nad dwie­ma kwe­stia­mi: co moty­wu­je do dzia­ła­nia na rzecz lokal­nej spo­łecz­no­ści oraz jak uła­twić anga­żo­wa­nie się w spra­wy lokal­nej spo­łecz­no­ści.

2016-05-13

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *