26 kwiet­nia br. Filię w Gli­ni­ku Pol­skim Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu odwie­dzi­ły dzie­ci z gru­py Kra­sno­kud­ki” z Przed­szko­la z Gli­ni­ka Pol­skie­go. Spe­cjal­nie dla nich zosta­ła przy­go­to­wa­na lek­cja biblio­tecz­na, któ­rej tema­tem było jak powsta­je książ­ka, kto to jest autor i ilu­stra­tor. Dzie­ci podzie­li­ły się wie­dzą na temat bajek, wymie­ni­ły swo­je ulu­bio­ne i na pod­su­mo­wa­nie wia­do­mo­ści wysłu­cha­ły jed­ną z gro­ma­dzo­nych w biblio­te­ce.

Lek­cja przy­go­to­wa­na zosta­ła z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Książ­ki i Praw Autor­skich, któ­re przy­pa­da 23 kwiet­nia. Jest to dorocz­ne świę­to wydaw­nictw, księ­garń i oczy­wi­ście biblio­tek, obcho­dzo­ne na całym świe­cie. Dzień ten ma na celu pro­mo­cję czy­tel­nic­twa, edy­tor­stwa i ochro­nę praw autor­skich — to praw­dzi­wa grat­ka dla każ­de­go książ­ko­we­go mola.

Mag­da­le­na For­tu­na

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *