Akcja Super Czy­tel­nik” dobie­gła już do koń­ca. Wypeł­nio­ne kar­tu trze­ba było skła­dać do 30 kwiet­nia. Cze­ka­my jesz­cze na spóź­nial­skich. Te kar­ty z pie­cząt­ka­mi, któ­re dotar­ły już do biblio­te­ki są liczo­ne i spraw­dza­ne pod kątem popraw­no­ści z Regu­la­mi­nem. Roz­strzy­gnię­cie akcji nastą­pi koń­cem maja. Drob­ne upo­min­ki i dyplo­my zosta­ną wrę­czo­ne uczest­ni­kom w czerw­cu.karty

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *