Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na bie­rze udział w pro­jek­cie orga­ni­zo­wa­nia lokal­nych klu­bów kodo­wa­nia Link do przy­szło­ści”, któ­rych ini­cja­to­rem jest FRSI (Fun­da­cja Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Infor­ma­cyj­ne­go). Zada­niem klu­bów jest pro­wa­dze­nie zajęć z pro­gra­mo­wa­nia dla dzie­ci i mło­dzie­ży.

17 maja 2016 roku w ramach pro­gra­mu Link do przy­szło­ści. Mło­dzi. Inter­net. Karie­ra.” zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne jed­no­dnio­we warsz­ta­ty z kodo­wa­nia z wyko­rzy­sta­niem robo­tów Finch. Teraz biblio­te­ka będzie kon­ty­nu­ować zaję­cia w ramach Lokal­ne­go Klu­bu Kodo­wa­nia”.

Ucznio­wie kla­sy 6 ze szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tar­now­cu mie­li oka­zję poba­wie­nia się moż­li­wo­ścia­mi pro­gra­mu Scratch. Uczest­ni­cy zajęć two­rzy­li labi­rynt, a następ­nie sta­ra­li się zapro­gra­mo­wać utwo­rzo­ne narzę­dzia tak, aby wyko­ny­wa­ły okre­ślo­ne ruchy. W tym celu wyko­rzy­sty­wa­li spe­cjal­ne pole­ce­nia i komen­dy dostęp­ne w pro­gra­mie. Opro­gra­mo­wa­nie słu­ży­ło do poko­ny­wa­nia prze­szkód przez robo­ty Finch

Kolej­ne zaję­cia dla uczniów już w następ­nym tygo­dniu.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *