4 czerw­ca 20106 r. odbę­dzie się kolej­na Noc w Biblio­te­ce. Jest to dzień, w któ­rym w ponad 1000 biblio­te­kach otwo­rzą się drzwi po godz. 18.00 i roz­pocz­ną się zaję­cia z dzieć­mi i mło­dzie­żą.

W biblio­te­ce w Tar­now­cu rów­nież odbę­dzie się Noc w Biblio­te­ce. Zosta­nie wyświe­tlo­ny film Magicz­ne Krze­sło”. Połą­czy­my się rów­nież z Biblio­te­ką Naro­do­wą w celu ogląd­nię­cia uro­czy­sto­ści otwar­cia akcji. Na zakoń­cze­nie odbę­dzie się pokaz two­rze­nia zakła­dem w kształ­cie dusz­ków.

A dusz­ków i nie­to­pe­rzy tego wie­czo­ru nie brak­nie.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *