W sobot­ni wie­czór, 4 czerw­ca do biblio­te­ki w Tar­now­cu zagląd­nę­ła grup­ka dzie­ci. Byli to chęt­ni do wzię­cia udzia­łu w Nocy Biblio­tek. O godz. 18.00 roz­po­czę­ła się pro­jek­cja fil­mu Magicz­ne krze­sło”. O godz. 19.00 prze­rwa­li­śmy pro­jek­cję w celu połą­cze­nia się Biblio­te­ką Naro­do­wą i ogląd­nię­cia ofi­cjal­ne­go otwar­cia Nocy Biblio­tek.

W mię­dzy­cza­sie do biblio­te­ki cich­cem weszła następ­na grup­ka mło­dzie­ży. Oni zapra­gnę­li grać w tę noc w gry plan­szo­we przy­nie­sio­ne przez sie­bie. Tym razem była to gra Magia i Miecz”.

Po prze­rwie wzno­wi­li­śmy pro­jek­cję fil­mu. Bar­dzo spodo­bał się uczest­ni­kom.

Na zakoń­cze­nie każ­dy z uczest­ni­ków zro­bił sobie zakład­kę do książ­ki w kształ­cie dusz­ka.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *