W poło­wie czerw­ca zosta­ły roz­da­ne sym­bo­licz­ne upo­min­ki dla uczest­ni­ków akcji Super Czy­tel­nik”.

W Akcji wzię­ło udział pra­wie trzy­sta dzie­ci. Więk­szość dzie­ci wypeł­ni­ła wyma­ga­nia regu­la­mi­nu i przy­nio­sła wypeł­nio­ne kar­ty z dwu­dzie­sto­ma pie­cząt­ka­mi. Dzie­ci otrzy­ma­ły od biblio­te­ka­rzy książ­ki, dyplo­my, oraz drob­ne gadże­ty biblio­tecz­ne. Dla czy­tel­ni­ków, któ­rzy czy­ta­li mniej sys­te­ma­tycz­nie, rów­nież przy­go­to­wa­li­śmy nie­spo­dzian­ki.

W przy­szłym roku pla­nu­je­my wzno­wić akcję w zmie­nio­nej for­mu­le. Dzi­siaj pro­po­nu­je­my ogląd­nąć z zdję­cia z roz­da­nia dyplo­mów.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *