Waka­cje się roz­po­czę­ły na dobre. W biblio­te­ce w Tar­now­cu przy­by­wa czy­tel­ni­ków chcą­cych korzy­stać z kom­pu­te­rów i inter­ne­tu. Wszak czas wol­ny od nauki.

W naszej ofer­cie mamy zaję­cia z pro­gra­mo­wa­nia. Do koń­ca czerw­ca dys­po­nu­je­my jesz­cze robo­tem Fin­chem i nie­któ­rzy sko­rzy­sta­li z oka­zji, żeby jesz­cze raz go zapro­gra­mo­wać i nim pokie­ro­wać.

W sierp­niu pla­nu­je­my uru­cho­mie­nie Lokal­ne­go Klu­bu Kodo­wa­nia. Posia­da­my jesz­cze wol­ne miej­sca dla czy­tel­ni­ków chcą­cych wziąć udział w zaję­ciach Klu­bu. Zapi­sy w Biblio­te­ce w Tar­now­cu.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *