KODO­WA­NIE FIN­CHA

W naszej ofer­cie mamy zaję­cia z pro­gra­mo­wa­nia. Do koń­ca czerw­ca dys­po­nu­je­my jesz­cze robo­tem Fin­chem i nie­któ­rzy sko­rzy­sta­li z oka­zji, żeby jesz­cze raz go zapro­gra­mo­wać i nim pokie­ro­wać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *