Oto plan pra­cy biblio­te­ki przy­go­to­wa­ny na waka­cje 2016

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu

biblio­te­ka czyn­na od ponie­dział­ku — śro­dy (816), czwar­tek i pią­tek (917)

Czas trwa­nia zajęć 90 min

Godzi­ny następ­nych zajęć będą wywie­sza­ne na tabli­cy ogło­szeń w biblio­te­ce.

- Zaję­cia kom­pu­te­ro­wa Lokal­ny Klub Kode­ra”

- Zaję­cia pla­stycz­ne i czy­tel­ni­cze dla dzie­ci 612 lat

- Gry plan­szo­we

- Tur­niej FIFA 15

Filia Łub­no Szla­chec­kie

biblio­te­ka czyn­na w ponie­dzia­łek, śro­dę (816), czwar­tek (917)

Czas trwa­nia zajęć 90 min

Godzi­ny następ­nych zajęć będą wywie­sza­ne na tabli­cy ogło­szeń w biblio­te­ce.

- zaję­cia pla­stycz­ne, tech­nicz­ne dzie­ci w wie­ku 612 lat (lepie­nie z pla­ste­li­ny, mode­li­ny, malo­wa­nie far­ba­mi, ori­ga­mi, malo­wa­nie koszu­lek)

-gry i zaba­wy umy­sło­we : quizy, kalam­bu­ry, łami­głów­ki,

krzy­żów­ki, zagad­ki, gry plan­szo­we.

Filia Gli­nik Pol­ski

biblio­te­ka czyn­na we wto­rek, śro­dę (816), pią­tek (1018)

Czas trwa­nia zajęć 90 min

Godzi­ny następ­nych zajęć będą wywie­sza­ne na tabli­cy ogło­szeń w biblio­te­ce

Uczę się i bawię w biblio­te­ce”

- Gry i zaba­wy edu­ka­cyj­ne (czy­ta­nie w ple­ne­rze, łami­głów­ki, gry plan­szo­we)

- Zaba­wy spraw­no­ścio­we: (zawo­dy hula-hop, tenis sto­ło­wy, pół­krzy­ki)

- Dodat­ko­wo: poga­dan­ki, zaję­cia pla­stycz­ne oraz gry kom­pu­te­ro­we i plan­szo­we

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *