Już sta­ło się tra­dy­cją, że w waka­cje roz­gry­wa­ny jest tur­niej FIFA w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. W tym roku głów­ny­mi orga­ni­za­to­ra­mi roz­gry­wek byli Adrian i Kuba. Zadba­li o odpo­wied­nią ilość zawod­ni­ków, usta­li­li czas zawo­dów i przy­go­to­wa­li podział na gru­py.

Zawo­dy w biblio­te­ce trwa­ły trzy dni. Pierw­sze­go dnia odby­ły się eli­mi­na­cje i zosta­ło wyło­nio­nych ośmiu zawod­ni­ków. Następ­ne­go dnia roze­gra­no pół­fi­na­ły i wyło­nio­no czte­rech zawod­ni­ków do fina­łu. W fina­le naj­lep­szym oka­zał się Dawid. Gra­tu­la­cje.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *