BIBLIO­TECZ­NY TUR­NIEJ FIFA

Zawo­dy w biblio­te­ce trwa­ły trzy dni. Pierw­sze­go dnia odby­ły się eli­mi­na­cje i zosta­ło wyło­nio­nych ośmiu zawod­ni­ków. Następ­ne­go dnia roze­gra­no pół­fi­na­ły i wyło­nio­no czte­rech zawod­ni­ków do fina­łu. W fina­le naj­lep­szym oka­zał się Dawid. Gra­tu­la­cje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *