Czy moż­na czy­tać książ­ki w ple­ne­rze? Na to pyta­nie posta­no­wi­li zna­leźć pyta­nie mło­dzi czy­tel­ni­cy z Gli­ni­ka Pol­skie­go. Wybra­li się 8 lip­ca na pie­szą wędrów­kę i zabra­li ze sobą książ­ki. Po dłu­gim mar­szu pod górę przy­jem­nie było usiąść na szczy­cie wzgó­rza i roz­ło­żyć kar­ty ulu­bio­nych opo­wia­dań. Po odpo­czyn­ku z książ­ką wró­ci­li do biblio­te­ki.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *