Pra­cow­ni­kom biblio­te­ki rów­nież nale­ży się odpo­czy­nek dla­te­go posta­no­wi­li­śmy, że wyje­dzie­my na urlo­py w tym samym cza­sie, tj. od 18 lip­ca.

Biblio­te­ka w Tar­now­cu będzie nie­czyn­na do 2 sierp­nia, w Łub­nie Szla­chec­kim do 3 sierp­nia, nato­miast w Gli­ni­ku Pol­skim do 8 sierp­nia.

Po książ­ki zapra­sza­my przed prze­rwą waka­cyj­ną.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *