Pią­ta edy­cja Naro­do­we­go Czy­ta­nia zosta­ła ogło­szo­na przez Pre­zy­den­ta RP na 3 wrze­śnia. W całej Pol­sce czy­ta­na będzie powieść Quo vadis” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, któ­rej pierw­sze wyda­nie uka­za­ło się w Kra­ko­wie w 1896 r.

Nasza pla­ców­ka rów­nież zgło­si­ła się do tej ogól­no­pol­skiej akcji. Czy­ta­nie w tar­no­wiec­kiej biblio­te­ce roz­pocz­nie­my 3 wrze­śnia o godz. 10.00 na tara­sie przed biblio­te­ką (w razie nie­po­go­dy w budyn­ku biblio­te­ki). Przy­go­tu­je­my krze­seł­ka i książ­ki. Zapra­sza­my do odwie­dze­nia biblio­te­ki choć­by na chwi­lę, że by posłu­chać frag­men­tu książ­ki. Liczy­my na dużą fre­kwen­cję miesz­kań­ców Tar­now­ca i gmi­ny. Dodat­ko­wą atrak­cją będzie moż­li­wość udzia­łu w grze towa­rzy­skiej z cyta­ta­mi z dzieł Sien­kie­wi­cza. Wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­ją zakład­ki do ksią­żek ze stem­plem Naro­do­we­go Czy­ta­nia

Gorą­co zachę­cam wszyst­kich Pań­stwa do wspól­ne­go czy­ta­nia Quo vadis”. To pięk­na książ­ka o zwy­cię­stwie praw­dy i miło­ści – histo­ria wia­ry, któ­ra pozwa­la budo­wać sil­ne wię­zi kształ­tu­ją­ce wspólnotę.„Quo vadis” sta­no­wi opo­wieść o trium­fie odwa­gi, o kon­se­kwen­cji w dzia­ła­niu, o soli­dar­no­ści w imię fun­da­men­tal­nych idei. Dla nas, Pola­ków, mądre prze­sła­nie powie­ści Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza ma dodat­ko­wy wymiar zwłasz­cza dziś, w świe­tle 1050.lecia Chrztu naszej Ojczy­zny”. – napi­sał w liście inau­gu­ru­ją­cym akcję Pre­zy­dent RP Andrzej Duda.

LINK DO STRO­NY KAN­CE­LA­RII PRE­ZY­DEN­TA

Web

quo_vadis

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *