Przy­po­mi­na­my, że jesz­cze moż­na dołą­czyć do akcji Super Czy­tel­nik”. Czy­tel­ni­cy dosta­li kar­ty, na któ­re przy­bi­ja­ne są pie­cząt­ki za poży­cze­nie książ­ki pod­czas wizy­ty w biblio­te­ce. Nale­ży zebrać 20 pie­czą­tek, z któ­rych pięć musi być przy­bi­tych w pla­ców­kach biblio­te­ki publicz­nej.

Regu­la­min jest dostęp­ny we wszyst­kich pla­ców­kach biblio­te­ki publicz­nej oraz w biblio­te­kach szkol­nych.

baner640

A tak wrę­cza­li­śmy kar­ty Super Czy­tel­ni­ka w szko­le w Łub­nie Szla­chec­kim

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *