15 sierp­nia jest Świę­tem Woj­ska Pol­skie­go, jest rów­nież dniem chwa­ły orę­ża pol­skie­go nad bol­sze­wic­kim najeźdź­cą . Odda­je­my hołd wszyst­kim żoł­nie­rzom, tym, któ­rzy słu­żą ojczyź­nie obec­nie, oraz tym, któ­ry słu­ży­li ojczyź­nie w prze­szło­ści.

Zadbaj­my, aby pamięć o nich nie zagi­nę­ła. Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu pro­wa­dzi Cyfro­we Archi­wum Tra­dy­cji Lokal­nej dla Gmi­ny Tar­no­wiec. Gro­ma­dzi­my foto­gra­fie zwią­za­ne z gmi­ną, oraz z oso­ba­mi żyją­cy­mi w wio­skach Gmi­ny Tar­no­wiec.

Zwra­ca­my się z proś­bą do miesz­kań­ców Gmi­ny Tar­no­wiec o pomoc w budo­wa­niu archi­wum. Wystar­czy przyjść do biblio­te­ki z albu­mem rodzin­ny i pozwo­lić zeska­no­wać (sko­pio­wać cyfro­wo) foto­gra­fie z albu­mu, na któ­rych sfo­to­gra­fo­wa­ni są nasi krew­ni. Pozwo­li to zacho­wać w pamię­ci histo­rię o nich i o naszej prze­szło­ści.

Foto­gra­fie posłu­żą do roz­bu­do­wy archi­wum, do orga­ni­za­cji wystaw, a w przy­szło­ści do wyda­nia albu­mu.

Cze­ka­my na pań­stwa albu­my w godzi­nach otwar­cie biblio­te­ki.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *