Taki tytuł będzie nosi­ła wysta­wa poświę­co­nej szko­le w Gmi­nie Tar­no­wiec. Orga­ni­za­to­rem wysta­wy będzie Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu. Otwar­cie wysta­wy pla­no­wa­ne jest w dru­gim tygo­dniu wrze­śnia.

Foto­gra­fie pocho­dzą ze zbio­rów GBP w Tar­now­cu gro­ma­dzo­nych w ramach Cyfro­we­go Archi­wum Tra­dy­cji Lokal­nych. Mimo, że w posia­da­my już spo­ro foto­gra­fii liczy­my, że miesz­kań­cy Gmi­ny Tar­no­wiec pomo­gą na je uzu­peł­nić. Zachę­ca­my Was, dro­dzy miło­śni­cy histo­rii lokal­nej do uży­cze­nia nam swo­ich albu­mów, by z nich stwo­rzyć boga­ty zbiór mate­ria­łów, z któ­rych będą korzy­stać przy­szłe poko­le­nia.

SZU­KA­MY OSÓB ZE ZDJĘ­CIA

Poni­żej zamiesz­cza­my foto­gra­fię z 1942 r. Są to dzie­ci w wie­ku 1012 lat, uro­dzo­ne w roku 19301932, a obec­nie były­by to oso­by mają­ce 8684 lata. Już roz­szy­fro­wa­li­śmy część osób ze zdję­cia. Jeże­li ktoś pozna­je swo­ich krew­nych z foto­gra­fii, pro­si­my o kon­takt.

1942.K

Mate­ria­ły moż­na dostar­czać do biblio­te­ki w godzi­nach jej pra­cy. Moż­na rów­nież zadzwo­nić na nr: 13 44 248 21 lib 517 873 115, przy­je­dzie­my i zeska­nu­je­my na miej­scu.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *