SZKO­ŁA ZE STA­REJ FOTO­GRA­FII

Taki tytuł będzie nosi­ła wysta­wa poświę­co­nej szko­le w Gmi­nie Tar­no­wiec. Orga­ni­za­to­rem wysta­wy będzie Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu. Otwar­cie wysta­wy pla­no­wa­ne jest w dru­gim tygo­dniu wrze­śnia.

SZU­KA­MY OSÓB ZE ZDJĘ­CIA

1942.K

Mate­ria­ły moż­na dostar­czać do biblio­te­ki w godzi­nach jej pra­cy. Moż­na rów­nież zadzwo­nić na nr: 13 44 248 21 lib 517 873 115, przy­je­dzie­my i zeska­nu­je­my na miej­scu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *