ŁUKASZ, TOMEKADRIAN

Łukasz Lepuc­ki został zwy­cięz­cą w III Biblio­tecz­nym Tur­nie­ju FIFA. W pierw­szej trój­ce zna­leź­li się jesz­cze: Tomek Lepuc­ki i Adrian Ziem­ski.

Roz­gryw­ki w tur­nie­ju FIFA odby­wa­ły się w dniach 1617 sierp­nia. Bra­ło w nich udział 16 zawod­ni­ków z Tar­now­ca i oko­licz­nych wio­sek. Uczest­ni­cy tur­nie­ju to sta­li bywal­cy biblio­te­ki, czę­sto gra­ją­cy na x-Bok­sie w FIFA. Cie­szy­my się, że Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu jest dla nich miej­scem, w któ­rym mogą mile i spo­koj­nie spę­dzić czas waka­cyj­ny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *