W ramach pro­jek­tu Kie­ruj w dobrym sty­lu dla ini­cja­to­rek i ini­cja­to­rów” uczest­ni­czy­łem w spo­tka­niu dyrek­to­rów biblio­tek z Pol­ski Połu­dnio­wej bio­rą­cych udział w pro­jek­cie. Spo­tka­nie odby­ło się w Miej­sko-Gmin­nej i Powia­to­wej biblio­te­ce w Kazi­mie­rzy Wiel­kiej. Biblio­te­ka w Kazi­mie­rzy oraz wła­dze samo­rzą­do­we Mia­sta i Gmi­ny w Kazi­mie­rzy Wiel­kiej otrzy­ma­ły 30 maja 2016 roku na Zam­ku Kró­lew­skim w War­sza­wie nagro­dę Super Samo­rząd 2016. Wyróż­nie­nia przy­zna­wa­ne są gru­pom, orga­ni­za­cjom i insty­tu­cjom, któ­re sku­tecz­nie ulep­sza­ją swo­je oto­cze­nie. Moje gra­tu­la­cje dla pani dyrek­tor biblio­te­ki jak rów­nież dla bur­mi­strza.

Dyrek­to­rzy bio­rą­cy udział w pro­jek­cie two­rzą gru­pę, któ­rej celem jest zapew­nie­nie wspar­cia oso­bom uczest­ni­czą­cym w kon­kret­nej, przy­nie­sio­nej” do gry­py spra­wie. Pomi­mo ogrom­nej róż­no­rod­no­ści wyzwań, jej pod­sta­wo­wym celem jest dostar­cze­nie emo­cjo­nal­ne­go wspar­cia i prak­tycz­nej pomo­cy w radze­niu sobie z pro­ble­mem wspól­nym dla wszyst­kich człon­ków. Od kil­ku mie­się­cy zada­niem każ­de­go uczest­ni­ka pro­jek­tu jest zor­ga­ni­zo­wa­nie gru­py wspar­cia w swo­im regio­nie. Spo­tka­nia, takie jak w Kazi­mie­rzy Wiel­kiej pozwa­la­ją uczest­ni­kom zapo­zna­nie się z postę­pa­mi w budo­wa­niu sie­ci pomo­co­wej.

Po inten­syw­nych zaję­ciach z tre­ne­rem z Fun­da­cji Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Infor­ma­cyj­ne­go, mie­li­śmy moż­li­wość zwie­dze­nia biblio­te­ki. Zachwy­ci­ła nas prze­strzeń oraz pięk­ne pomiesz­cze­nia do pra­cy z dzieć­mi. Widać nie­daw­ne remon­ty i nowo­ści na pół­kach. Zazdro­ści­łem kwo­ty dota­cji prze­zna­cza­nych na biblio­te­kę.

Cie­szy nas fakt, że wła­dza Mia­sta i Gmi­ny Kazi­mie­rzy Wiel­skiej widzi pro­ble­my biblio­te­ki i roz­wią­zu­je je na bie­żą­co. Stąd ta nagro­da. Liczy­my, że wła­dze lokal­ne w każ­dej gmi­nie w Pol­sce będzie tak postrze­ga­ła biblio­te­ki.

Wacław Koz­drój, dyrek­tor GBP w Tar­now­cu

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *