Po inten­syw­nych zaję­ciach z tre­ne­rem z Fun­da­cji Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Infor­ma­cyj­ne­go, mie­li­śmy moż­li­wość zwie­dze­nia biblio­te­ki. Zachwy­ci­ła nas prze­strzeń oraz pięk­ne pomiesz­cze­nia do pra­cy z dzieć­mi. Widać nie­daw­ne remon­ty i nowo­ści na pół­kach. Zazdro­ści­łem kwo­ty dota­cji prze­zna­cza­nych na biblio­te­kę.

Wacław Koz­drój, dyrek­tor GBP w Tar­now­cu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *