plakat_A5

Naro­do­we czy­ta­nie” to akcja zaini­cjo­wa­na przez pre­zy­den­ta Bro­ni­sła­wa Komo­row­skie­go w 2012 r. Pierw­szą fun­da­men­tal­ną dla pol­skiej kul­tu­ry czy­ta­ną lek­tu­ra był Pana Tade­usza” Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W 2013 r. w całej Pol­sce odby­ło się wspól­ne czy­ta­nie dzieł Alek­san­dra Fre­dry, w 2014 roku — Try­lo­gii” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, a w ubie­głym roku Lal­ki” Bole­sła­wa Pru­sa. Akcja ta ma wzmac­niać poczu­cie wspól­nej toż­sa­mo­ści, a tak­że pro­mo­wać kul­tu­rę żywe­go sło­wa w jej naj­do­sko­nal­szych prze­ja­wach.

Przed nami pią­ta pol­ska, a pierw­sza tar­no­wiec­ka edy­cja wspól­ne­go czy­ta­nia. Wybo­ru lek­tu­ry na Naro­do­we Czy­ta­nie doko­na­no w for­mie gło­so­wa­nia. W Roku Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza zwy­cię­ży­ła wybit­na pol­ska powieść – Quo vadis”. To pięk­na książ­ka o zwy­cię­stwie praw­dy i miło­ści – histo­ria wia­ry, któ­ra pozwa­la budo­wać sil­ne wię­zi kształ­tu­ją­ce wspól­no­tę. Quo vadis” sta­no­wi opo­wieść o trium­fie odwa­gi, o kon­se­kwen­cji w dzia­ła­niu, o soli­dar­no­ści w imię fun­da­men­tal­nych idei” — czy­ta­my w liście pre­zy­den­ta

Naro­do­we Czy­ta­nie Quo vadis” w Tar­now­cu odbę­dzie się 3 wrze­śnia (sobo­ta) w godz. 10:0012:00 na przed­pro­żu biblio­te­ki (budy­nek GOK w Tar­now­cu). Do przyj­ścia w ten dzień do biblio­te­ki zachę­ca­my oraz czy­ta­nia frag­men­tów powie­ści wła­dze Gmi­ny, dyrek­to­rów insty­tu­cji, a przede wszyst­kim wszyst­kich miesz­kań­ców gmi­ny Tar­no­wiec. Każ­dy uczest­nik spo­tka­nia, któ­ry przy­nie­sie swój egzem­plarz Quo vadis” otrzy­ma pamiąt­ko­wy stem­pel otrzy­ma­ny od pre­zy­den­ta.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *