Zgod­nie z umo­wą zawar­tą mię­dzy Biblio­te­ką Naro­do­wą a naszą biblio­te­ką doty­czą­cą dofi­nan­so­wa­nia zada­nia w ramach Pro­gra­mu wie­lo­let­nie­go Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa” Prio­ry­tet 1 — Zakup nowo­ści wydaw­ni­czych do biblio­tek publicz­nych ze środ­ków finan­so­wych Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go pocho­dzą­cych z budże­tu pań­stwa, zaczę­li­śmy pod koniec sierp­nia bie­żą­ce­go roku reali­za­cję pro­jek­tu i zaku­pi­li­śmy pierw­sze książ­ki. W tym roku dota­cja z Biblio­te­ki Naro­do­wej wynio­sła 5 tys. zł.

Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa jest uchwa­lo­nym przez Radę Mini­strów pro­gra­mem wie­lo­let­nim na lata 20162020, któ­re­go celem jest wzmoc­nie­nie aktyw­no­ści czy­tel­ni­czej w biblio­te­kach publicz­nych poprzez kre­owa­nie wzro­stu licz­by wypo­ży­cza­nych publi­ka­cji oraz wzro­stu licz­by czy­tel­ni­ków biblio­tek publicz­nych. Zada­niem Prio­ry­te­tu, reali­zo­wa­ne­go w ramach Pro­gra­mu Wie­lo­let­nie­go Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa w latach 20162020, jest zwięk­sze­nie atrak­cyj­no­ści ofer­ty biblio­tek publicz­nych poprzez zwięk­sze­nie udzia­łu nowo­ści wydaw­ni­czych w zbio­rach biblio­tek, wzrost dostęp­no­ści ksią­żek, cza­so­pism, mul­ti­me­diów, wydaw­nictw nuto­wych i kar­to­gra­ficz­nych w zbio­rach biblio­tek publicz­nych.

Biblio­te­ka w Tar­now­cu gro­ma­dzi w swo­ich zbio­rach róż­ne rodza­je publi­ka­cji, jed­nak naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się nowo­ści wydaw­ni­cze, w tym szcze­gól­nie beletrystyka.W ostat­nich latach sta­ra­my się rów­nież uzu­peł­niać nasze zbio­ry audio­bo­oków.

Zapra­sza­my do biblio­te­ki po nowo­ści książ­ko­we!!! Cze­ka­ją na Was nowiut­kie pach­ną­ce książ­ki!!!

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *