Nowo­ści z Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa

Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa jest uchwa­lo­nym przez Radę Mini­strów pro­gra­mem wie­lo­let­nim na lata 20162020, któ­re­go celem jest wzmoc­nie­nie aktyw­no­ści czy­tel­ni­czej w biblio­te­kach publicz­nych poprzez kre­owa­nie wzro­stu licz­by wypo­ży­cza­nych publi­ka­cji oraz wzro­stu licz­by czy­tel­ni­ków biblio­tek publicz­nych. Zada­niem Prio­ry­te­tu, reali­zo­wa­ne­go w ramach Pro­gra­mu Wie­lo­let­nie­go Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa w latach 20162020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *