Może zauwa­ży­li­ście, że od 20 sierp­nia 2016 r. poja­wi­ła z pra­wej stro­ny się nowa zakład­ka Pota­ków­ka na sta­rej foto­gra­fii”. Do stwo­rze­nia stro­ny zachę­ci­li nas miesz­kań­cy tej miej­sco­wo­ści przy­no­sząc swo­je albu­my ze sta­ry­mi zdję­cia­mi. Część mate­ria­łów wyko­rzy­sta­na zosta­ła do pro­wa­dze­nia stro­ny Cyfro­we­go Archi­wum Tra­dy­cji Lokal­nej w Tar­now­cu (zakład­ka z pra­wej). Część jesz­cze nie zosta­ła opra­co­wa­na ponie­waż nie zna­my daty powsta­nia mate­ria­łu archi­wal­ne­go lub nie wie­my, kto został uwiecz­nio­ny na foto­gra­fii.

Zachę­ca­my do współ­pra­cy innych miesz­kań­ców Pota­ków­ki jak rów­nież miesz­kań­ców pozo­sta­łych wio­sek. Jeże­li posia­da­ją Pań­stwo w swo­ich zbio­rach sta­re foto­gra­fie lub doku­men­ty swo­ich przod­ków pro­si­my o udo­stęp­nie­nie archi­wum spo­łecz­ne­mu dzia­ła­ją­ce­mu przy Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. Będzie­my publi­ko­wa­li je na innej, w tym celu stwo­rzo­nej stro­nie.

Jeże­li roz­po­zna­li Pań­stwo sie­bie lub swo­ich krew­nych na foto­gra­fii, jeże­li mogą okre­ślić datę powsta­nia zdję­cia albo cokol­wiek powie­dzieć o oko­licz­no­ściach powsta­nia zdję­cia, pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny: 13 44 248 21, kom 517 873 115, lub oso­bi­sty w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *