Bawię się i uczę w biblio­te­ce – pod takim hasłem odby­wa­ły się zaję­cia waka­cyj­ne z dzieć­mi w Filii Gli­ni­ku Pol­skim Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu. Przez cały okres waka­cji biblio­te­kar­ka, Mag­da­le­na For­tu­na orga­ni­zo­wa­ła róż­ne­go rodza­ju zaję­cia, któ­re pozwo­li­ły dzie­ciom twór­czo i czyn­nie spę­dzić wol­ny czas w biblio­te­ce.

Uczest­ni­cy bra­li udział w zaję­ciach pla­stycz­nych, czy­tel­ni­czych, zaba­wach rucho­wych, grach w plan­szo­wych. Dużą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się zaję­cia pla­stycz­ne, w któ­rych dzie­ci wyko­ny­wa­ły zakład­ki naroż­ne, tore­becz­ki ozdob­ne, zwie­rząt­ka i papie­ro­we lody.

W sło­necz­ny dzień, a że w tym roku było ich spo­ro, mali czy­tel­ni­cy pod opie­ką biblio­te­kar­ki, wybra­li się z książ­ką w ple­ner. Po wyczer­pu­ją­cej podró­ży na górę Magiel, odpo­czy­wa­li czy­ta­jąc przy­go­dy leśnych przy­ja­ciół i podzi­wia­li pięk­ne wido­ki.

Z chę­cią bra­ły udział z grach i zaba­wach, któ­re moż­na włą­czyć na X-bok­sie. Jest to urzą­dze­nie przy­wie­zio­ne na okres dwóch tygo­dni do Filii w Gli­ni­ku Pol­skim z biblio­te­ki głów­nej w Tar­now­cu. Dzie­ciom podo­ba się ten rodzaj zaba­wy i dla­te­go postu­lo­wa­ły, by takie urzą­dze­nie moż­na było na sta­łe zaku­pić do Filii. Nie­ste­ty z powo­du bar­dzo skrom­nych fun­du­szy biblio­te­ka nie jest w sta­nie sama wypo­sa­żyć pla­ców­ki w taki sprzęt. Liczy­my na przy­chyl­ność Rady Gmi­ny pod­czas usta­la­nia przy­szło­rocz­ne­go budże­tu lub na dar­czyń­ców.

Waka­cyj­ny czas upły­nął bar­dzo przy­jem­nie, a przede wszyst­kim baaar­dzo szyb­ko. Od wrze­śnia zapra­sza­my dzie­ci na lek­cje biblio­tecz­ne i wyciecz­ki ze szko­ły.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *