W Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu trwa wysta­wa malar­stwa i gra­fi­ki mło­dej miesz­kan­ki Tar­now­ca, Nata­lii Wydrzyń­skiej. Nata­lia jest absol­went­ką Liceum Pla­stycz­ne­go im. Tade­usza Brzo­zow­skie­go w Kro­śnie. Obec­nie stu­diu­je na Wydzia­le Arty­stycz­nym Uni­wer­sy­te­tu Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lubli­nie.

Bra­ła udział w wysta­wach zbio­ro­wych w Kazi­mie­rzu, w Chat­ce Żaka w Lubli­nie oraz w Gale­rii P” w Hra­dec Kra­lo­wa w Cze­chach.

To pierw­sza wysta­wa samo­dziel­na, na kró­rej pre­zen­tu­je pra­ce z ostat­nich sze­ściu lat. W obra­zach pre­zen­to­wa­nych za wysta­wie prze­wi­ja­ją się głów­nie dwa tema­ty: por­tret i pej­zaż. Nie brak tak­że obra­zów przed­sta­wia­ją­cych mar­twą natu­rę. Spe­cja­li­zu­je się w malar­stwie olej­nym i rysun­ku.

Zapra­sza­my na zwie­dza­nie wysta­wy w godzi­nach pra­cy biblio­te­ki. Mamy nadzie­ję, że wysta­wy malar­stwa sta­ną się sta­łą ofer­tą biblio­te­ki w Tar­now­cu.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *