Z oka­zji 1050 rocz­ni­cy przy­ję­cia przez Miesz­ka I chrztu, któ­ry stał się chrztem Pol­ski, przy­go­to­wa­li­śmy wysta­wę skła­da­ją­cą się z ksią­żek i mate­ria­łów biblio­tecz­nych poświę­co­nych cza­som pierw­szych Pia­stów.

Wysta­wa będzie czyn­na przez dwa mie­sią­ce (luty i marzec). Zapra­sza­my.2016-02-01Plakat 11 (2)

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *