Biblio­te­ka w Tar­now­cu przy­stą­pi­ła do czwar­tej edy­cji pro­jek­tu mają­ce­go na celu zapo­zna­nie oso­by powy­żej pięć­dzie­sią­te­go roku życia jak korzy­stać z pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych przez ban­ki i towa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we.

Chęt­nych na szko­le­nie zapra­sza­my do zapi­sy­wa­nia się w pla­ców­kach biblio­te­ki.

2016-02-09 OFwB plakat 640

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *