W związ­ku z zapro­sze­niem, wysto­so­wa­nym przez Miej­ską Biblio­te­kę Publicz­ną w Jaśle, dla pra­cow­ni­ków Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu na szko­le­nie, infor­mu­je­my, że 14 paź­dzier­ni­ka 2016 r. pla­ców­ki biblio­te­ki w Tar­now­cu, Łub­nie Szla­chec­kim i Gli­ni­ku Pol­skim będą nie­czyn­ne. Tema­tem szko­le­nia będzie budo­wa­nie rela­cji z czy­tel­ni­ka­mi poprzez media spo­łecz­no­ścio­we.

Za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my ale szko­li­my się dla lep­szej pra­cy na rzecz czy­tel­ni­ków

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *